Salsa (Mambo)


Grundmuster: kurz - kurz - lang - kurz - kurz - lang

Grundschritt DAME

RF rück, LF am Platz, RF schliesst zu LF (oder RF leicht vor),
LF vor, RF am Platz, LF schliesst zu RF (oder LF leicht rück)


Grundschritt Dame

Grundschritt HERR

LF vor, RF am Platz, LF schliesst zu RF (oder LF leicht rück),
RF rück, LF am Platz, RF schliesst zu LF (oder RF leicht vor)


Grundschritt Herr